Adatvédelem

Üdvözöljük! Köszönjük, hogy ellátogatott internetes oldalunkra!

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha megtekinti internetes oldalunkat. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési ill. adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket internetes oldalunkon alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat rögzítünk.

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy internetes oldalunk látogatóinak személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést.

Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásokhoz igazítsuk. Az “Adatvédelmi tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a jelen weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

A weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Superespresso AG, Liechtenstein.

Előzetes tájékoztatás az adatvédelemmel kapcsolatosan: a jogalap

Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok ill. a telemédiával kapcsolatos jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény (“Adatvédelmi Törvény”), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,  és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

Személyes és anonim adatokat az itt leírtak szerint egyaránt kezelünk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kezelünk különleges adatokat. Személyes adatait csak abban az esetben kérdezzük meg, ha valamely személyre szabott szolgáltatásunkat szeretné használni, online álláspályázatot küld el az MARTELLO részére vagy feliratkozik hírlevelünkre. Az anonim adatok olyan adatok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy harmadik személy az adatot szolgáltató érintett személyét (személyes adatait) törvényes eszközökkel azonosítsa.

Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

Amennyiben oldalunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk. Tehát úgy tekintheti meg internetes oldalunkat, hogy személyét, személyes adatait nem kell felfednie előttünk. Csak internet-szolgáltatójának nevéről valamint az oldal megtekintéséhez szükséges IP-címről, az internetes oldalról, ahonnan Ön meglátogat minket és azokról a weblapokról szerzünk tudomást, amelyeket megtekint nálunk. Ezeket az információkat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy árukínálatunkat ill. szolgáltatásainkat folyamatosan továbbfejleszthessük. Ezen eljárás során Ön anonim marad, személye (személyes adatai) törvényes eszközökkel nem azonosíthatók. Adatrögzítésünk folyamata a következő: A felhasználó internetes oldalunkhoz történő valamennyi hozzáférése, azaz minden egyes jelen szerveren történő fájl-lehívás vagy fájl-lehívási kísérlet esetén az adott folyamathoz tartozó adatok egy protokollfájlban kerülnek eltárolásra (logfile). Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat; tehát nem tudjuk azonosítani, hogy melyik felhasználó milyen adatokat hívott le. Kísérletet sem teszünk arra, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussunk.

Egy adott lehívással kapcsolatban a következő adatok kerülnek eltárolásra:

 • a lehívott fájl neve;
 • a lehívás dátuma és időpontja;
 • a továbbított adatmennyiség;
 • jelentés azzal kapcsolatban, hogy a lehívás sikeres volt-e;
 • sikertelen lehívás esetén jelentés azzal kapcsolatban, hogy a lehívás miért nem vezetett eredményre;
 • az Ön internet-szolgáltatójának neve (ez azt jelenti, hogy a mi logfájlunk csak azt tartalmazza, hogy a felhasználó pl. a t-online-tól tekintette meg ajánlatunkat, tehát az Ön személye, email címe ill. egyéb adata ismeretlen marad);
 • amennyiben szükséges, az Ön számítógépének operációs rendszerének fajtája és böngésző-szoftverének típusa, valamint
 • az internetes oldal adatai, ahonnan meglátogat minket.

A tudomásunkra jutott adatokat kizárólag statisztikai célból értékeljük ki; a kiértékelést rajtunk kívül megbízott szolgáltatónk is végzi. Ahogy fent már jeleztük, ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy internetes oldalunkat tartalmát, tematikáját, ill. struktúráját még tovább tökéletesíthessük az Ön és más vásárlóink érdekében.

Személyes adatok felhasználása és továbbítása, célhoz kötöttség

Személyes adatokat akkor rögzítünk, ha Ön ezeket önkéntesen pl. regisztráció keretében vagy online álláspályázat során rendelkezésünkre bocsátja. Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.

Minden olyan személyes adat, amelyhez internetes oldalunk Ön általi megtekintése során férünk hozzá, a személyes adatok védelmére vonatkozó, mindenkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából és kizárólag megkereséseinek feldolgozása érdekében kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra, továbbításra és felhasználásra. Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek ezen szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

 • A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.
 • Az adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 • Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.
 • Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.
 • Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Adatvédelmi Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 • Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

Az adatkezelési hozzájárulás megadásával Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az adatok a megbízott szolgáltatónk részére külföldre kerüljenek adatkezelés ill. adatfeldolgozás céljából továbbításra.

A megbízott szolgáltatónk szerződéses kötelezettséget vállalt a jelen “Adatvédelmi tájékoztató” szerinti adatkezelésre, adatfeldolgozásra. Az Ön személyes adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírások betartása mellett továbbítjuk egyéb harmadik személy részére, amennyiben ezen személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt. Ebben az esetben Ön dönti el, hogy hozzájárul-e személyes adatai egyéb harmadik személy részére történő továbbításához. Az Ön adatainak tanácsadási, reklám és piackutatási célból történő kezelésére, továbbítására, ill. feldolgozására csak abban az esetben kerül sor, ha ehhez kifejezetten hozzájárul. Személyes adatait harmadik személyek részére közvetlen üzletszerzés céljából nem továbbítjuk. Az adatok EU-n kívüli harmadik államokba történő továbbítására nem kerül sor.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól. Társaságunk elérhetőségei az impresszumban kerültek feltüntetésre. Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését is. Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat, ill. kártérítést kérhet.